Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na portáli www.pima.sk je:

spoločnosť PIMA, s.r.o.

so sídlom: Ružinovská 40, 821 03  Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36 350 036

zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 165941/B

DIČ: 2022103897

IČ DPH: SK2022103897

tel.: 0918 493 281

e-mail: obchod@pima.sk

 

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

IBAN: SK86 0200 0000 0040 0649 4353

SWIFT: SUBASKBX

 

 

Orgány dozoru a dohľadu:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/640 01 09
fax: 032/640 01 08 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín

Súdna 22, 911 01 Trenčín

tel. č.: 032 640 1393, 640 1391, 652 2123

fax: 032 652 2123
email: Riaditel.TN@svps.sk

 

 

Všeobecné ustanovenia

 

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:

 • predávajúci – spoločnosť PIMA, s.r.o., so sídlom Ružinovská 40, Bratislava  821 03, IČO: 36 350 036,

 • kupujúci – každý návštevník internetového obchodu umiestneného na portáli www.pima.sk, ktorý prostredníctvom internetového obchodu vytvoril objednávku

 • spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

 • zmluva – kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na portáli www.pima.sk

 • tovar – produkty zverejnené na portáli www.pima.sk

 

Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na portáli www.pima.sk. Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami vyhlásenými predávajúcim riadne oboznámil. Obchodné podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

Podmienka 18 rokov - portál www.pima.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov, nakoľko položky uvedené na portáli obsahujú alkohol. Návštevník, ktorý nedosiahol 18  rokov nie je oprávnený nakupovať produkty predávajúceho, ktorými sú alkoholické nápoje a musí stránku opustiť. V prípade pochybností o veku kupujúceho, je kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať predávajúcemu alebo dopravcovi (kuriérovi), že dosiahol vek 18 rokov, inak je predávajúci alebo dopravca (kuriér) povinný odoprieť dodanie tovaru.

 

 

Objednávka a postup jej vytvorenia

 

Predmetom objednávky môže byť len prípustný tovar uvedený na portáli www.pima.sk, kde sú zároveň uvedené hlavné vlastnosti tovaru a cena tovaru pri každom jednotlivom tovare.  

 

Záujemca o nákup sa môže registrovať na portáli www.pima.sk, v rámci čoho záujemca o nákup vyplní požadované údaje. Registráciou získa záujemca o nákup prístup k svojmu účtu po zadaní zvoleného užívateľského mena a hesla. Po registrácii bude môcť záujemca o nákup prostredníctvom svojho vytvoreného účtu zrealizovať objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku.

 

Záujemca o nákup, ktorý nemá registráciu, môže vytvoriť objednávku pomocou formuláru na portáli www.pima.sk. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, vyplnení dodacích údajov, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Celková cena tovaru vrátane DPH a vrátane nákladov na dopravu je zobrazená v časti nákupného košíka pri vytváraní objednávky.

 

Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Doručením potvrdenia prijatia objednávky sa zmluva považuje za uzavretú.

 

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky alebo dodania objednaného tovaru.

 

 

Dodacie podmienky

 

Kupujúci si môže zvoliť nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

 • osobný odber

 • dodanie prostredníctvom dopravcu (kuriéra).

 

Pokiaľ je tovar na sklade a Vaša objednávka sa v systéme objaví do 17:00 hod. so zvoleným spôsobom dodania tovaru prostredníctvom dopravcu (kuriéra), bude expedovaná v nasledujúci pracovný deň (pondelok – piatok), ak je zvolená úhrada ceny dobierkou. V ostatných prípadoch úhrady ceny bude objednaný tovar so zvoleným spôsobom dodania tovaru prostredníctvom dopravcu (kuriéra) expedovaný v nasledujúci pracovný deň (pondelok – piatok) po úhrade ceny objednaného tovaru. Po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť.

 

Pri osobnom odbere bude objednaný tovar pripravený na prevzatie pre kupujúceho v sídle predávajúceho do 2 hodín po odoslaní objednávky, ak je tovar na sklade a Vaša objednávka sa v systéme objaví počas otváracej doby predávajúceho najneskôr 2 hodiny pred jej skončením, inak bude pripravený na prevzatie počas nasledujúcej otváracej doby predávajúceho. Otváracia doba predávajúceho je zverejnená na portáli www.pima.sk. Po vzájomnej dohode je možný termín prevzatia tovaru upraviť.

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar za podmienky, že objednaný tovar je na sklade, vždy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa objednania tovaru, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou, a do 5 pracovných dní odo dňa úhrady ceny objednaného tovaru, ak je zvolená úhrada ceny prevodom na bankový účet predávajúceho.

 

 

Zrušenie objednávky predávajúcim

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

 • tovar je dlhodobo nedostupný

 • zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru

 • neprimerané prepravné náklady ( nadrozmerná zásielka )

 

V prípade, ak nastane táto situácia, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.).

 

V prípade, ak sa už za tovar zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než zaplatená suma, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne (bežne do 3 pracovných dní od pripísania platby na náš bankový účet).

 

 

Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok. Objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ:

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

 

 

Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.

 • skontrolovať obsah dodávky; kupujúci je povinný skontrolovať obsah dodávaky už pri prevzatí zásielky od dopravcu (kuriéra) za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu (kuriéra). Dopravca (kuriér) následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaní protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

 

 

 

Osobné údaje

 

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na portáli www.pima.sk v časti „Ochrana osobných údajov“ https://www.pima.sk/ochrana-osobnych-udajov.html

 

 

Cena a Platobné podmienky

 

Predávajúci je platcom DPH. Ceny tovaru uvedené na našej internetovej stránke sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. K cene objednaného tovaru bude pripočítaná cena dopravy tovaru kupujúcemu uvedená pri zadaní objednávky. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú uhradením dobierky alebo pripísaním na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

Kupujúci si môže zvoliť nasledujúce spôsoby platby:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru na výdajnom mieste predávajúceho,

 • dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu (kuriéra),

 • bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho po dokončení objednávky.

 

V prípade, ak kupujúci zvolí ako spôsob úhrady ceny prevod na bankový účet predávajúceho, je povinný cenu tovaru uhradiť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky.

 

 

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 

V zmysle § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (Zákon č. 102/2014 Z. z.) ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku obchodných podmienok uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla predávajúceho alebo

b) e-mailom na adrese eshop@pima.sk

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie dostupný na portáli www.pima.sk, ktorý mu bol zároveň odovzdaný v potvrdení objednávky.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil povahu, vlastnosti a funkčnosť tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe.

 

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 

Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.


Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

 

 

Reklamácie uplatnené spotrebiteľom 

 

Spotrebiteľ ako kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom tovare. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

 

Právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar pri prevzatí alebo po čase od prevzatia, je spotrebiteľ povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak spotrebiteľ neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne.

 

Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite alebo množstve, má nárok na bezplatnú opravu tovaru (za podmienky že oprava tovaru je možná), výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy), resp. primeranú zľavu z ceny, a to za podmienok a v súlade s ust. § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru v prípade, ak právo na ich náhradu neoznámi predávajúcemu najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 

Reklamácie (ako aj prípadné sťažnosti alebo iné podnety kupujúceho - spotrebiteľa) môžu byť uplatnené:

 • e-mailom eshop@pima.sk

 • poštou (PIMA, s.r.o., prevádzka Pod Sokolice 4, Trenčín 911 01)

 • osobne na prevádzke predávajúceho (PIMA, s.r.o., Pod Sokolice 4, Trenčín 911 01)

 

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť predávajúcemu pokladničný alebo iný účtovný (daňový) doklad o jeho kúpe, prípadne iné doklady, vyžiadané podľa potreby predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula. Spotrebiteľ je zároveň povinný predložiť alebo doručiť predávajúcemu pri uplatnení reklamácie alebo bezodkladne po jej uplatnení reklamovaný tovar, v opačnom prípade nebude môcť predávajúci posúdiť oprávnenosť reklamácie a vyhodnotí ju ako neoprávnenú.

 

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať a prezrieť obsah dodávky už pri prevzatí zásielky od dopravcu (kuriéra) za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu (kuriéra). Dopravca (kuriér) následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaní protokolu je spotrebiteľ povinný neodkladne oznámiť kupujúcemu, s ktorým sa následne dohodne na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

 

Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť kupujúceho – spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv kupujúci – spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

 • odovzdaním opraveného tovaru, 

 • výmenou tovaru, 

 • vrátením kúpnej ceny tovaru, 

 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 • písomná výzva na prevzatie plnenia,

 • odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci – spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho – spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

 

Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci poskytne kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné kupujúceho spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré spotrebiteľ vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby, alebo ak spotrebiteľ pri reklamácií, alebo bezodkladne po jej uplatnené, nepredložil predávajúcemu reklamovaný tovar, resp. nepreukázal existenciu vady iným dôveryhodným spôsobom.

 

Záruka 

 

Na každý predávaný tovar v prípade zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@pima.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

 

 

Informácia o dĺžke trvania zmluvy

 

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na portáli www.pima.sk má charakter kúpnej zmluvy a najčastejším spôsobom jej zániku je splnením záväzku oboch zmluvných strán. Zmluva môže tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy v prípade omeškania druhej zmluvnej strany so splnením jej záväzku podľa tejto zmluvy, v prípade ak k splneniu záväzku nedôjde ani v dodatočnej lehote poskytnutej oprávnenou zmluvnou stranou.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ust. § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, najmä práva a povinnosti neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

V prípade, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, najmä práva a povinnosti neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými a dodacími podmienkami, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je založená právomoc slovenských súdov; táto právomoc slovenských súdov je výlučná.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.10.2020.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Super

Overený zákazník,

Veľmi rýchla dodávka tovaru

Overený zákazník,

rýchlosť doručenia ....

Overený zákazník,